Dina juridiska rättigheter:

  • Vi har en rättslig skyldighet att tillhandahålla Tjänster som är förenliga med detta avtal. Ingenting i dessa Villkor påverkar dina juridiska rättigheter.
  • Om detta avtal upphör att gälla:

VI KAN ÖVERFÖRA DETTA AVTAL TILL NÅGON ANNAN
Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan organisation, till exempel om vi förvärvas av en tredje part. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen om detta och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt dessa Villkor.

DU BEHÖVER VÅRT SAMTYCKE FÖR ATT ÖVERFÖRA DINA RÄTTIGHETER TILL NÅGON ANNAN
Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen godkänner det.

RÄTTIGHETER FÖR TREDJE PARTER
Webbutiken och dess företagsgrupp kan tillämpa dessa Villkor för vår räkning för att se till att du följer dem. Utöver detta har tredje part inga rättigheter att tillämpa dessa Villkor.

OM EN DOMSTOL ANSER ATT EN DEL AV DETTA AVTAL ÄR OLAGLIGT, FORTSÄTTER RESTEN ATT GÄLLA
Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de övriga punkterna att förbli fullt giltiga och effektiva.

ÄVEN OM VI DRÖJER MED ATT VERKSTÄLLA DETTA AVTAL, KAN VI FORTFARANDE VERKSTÄLLA DET SENARE
Även om vi dröjer med att tillämpa dessa Villkor kan vi fortfarande tillämpa dem senare. Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du måste göra enligt dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med anledning av att du inte följer dessa Villkor, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

VILKA LAGAR SOM GÄLLER FÖR DETTA AVTAL OCH VAR DU KAN VÄCKA TALAN
Dessa Villkor regleras av svensk lag och du kan väcka talan om Tjänsterna i svenska domstolar.

ALTERNATIV TVISTLÖSNING
Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ granskar fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ett klagomål kan du lämna in tvisten för lösning online till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning. Om en tvist inte kan lösas har konsumenten dessutom rätt att få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden för konsumenttvister (ARN, www.arn.se).